Image

Extra's bij het liedjesboek

Welkom op de digitale omgeving van mijn liedjesboek. Er zit enorm veel werk (en liefde) in dit boek en we zijn blij met jouw aankoop.

Als het goed is vind je hier alles wat je nodig hebt ter aanvulling op het fysieke boek. Mocht je toch iets missen of vragen hebben: mail me vooral (mizzemos@gmail.com).

Zoals je misschien begrijpt is het niet de bedoeling dat het materiaal gedeeld wordt met mensen die het boek niet aangeschaft hebben. Daarom willen we je graag wijzen op het volgende:

Alle publicaties op deze website in de ruimste zin des woords, waaronder dus in ieder geval te verstaan: tekst, documenten, afbeeldingen, geluidsfragmenten en illustraties, mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of en gegevensdrager en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Blije Binnenste (handelsnaam van Aptido). Het auteursrecht van de publicaties rust bij Blije Binnenste. Het materiaal in de ruimste zin des woords dat door Blije Binnenste aan u ter beschikking is gesteld, mag door u gebruikt worden voor doeleinden binnen een les of workshop aan derden. Waarbij geldt dat het materiaal in digitale of mechanische vorm door u gebruikt mag worden om dit te tonen (denk bijvoorbeeld aan een weergave op een digibord) aan derden. Wanneer u een afdruk van het materiaal gebruikt, dan geldt dat dit aan derden enkel ter inzage mag worden aangeboden. Het is niet toegestaan derden kopieën te laten maken van het materiaal, dan wel hen in het bezit te stellen van het materiaal dat na de les of workshop nog kan worden geraadpleegd door hen. Het materiaal mag door derden op geen enkele manier opgeslagen worden. Wanneer een afdruk aan een derde wordt verstrekt tijdens de les of workshop, dan dient deze ter inzage en zal deze aan het einde van een les of workshop weer aan u ingeleverd moeten worden. Blije Binnenste plaatst op de publicaties herkenbaar een copyright notice en/of haar logo. Het is u nadrukkelijk verboden om het materiaal te tonen of gebruiken zonder vermelding van de copyright en/of logo van Blije Binnenste.


Mocht je hier per ongeluk zijn beland terwijl je niet in bezit bent van het boek: je kunt het bij mij bestellen (mizzemos@gmail.com).

Heel veel plezier gewenst met het boek en de digitale extra's!

Ook namens Olga (illustrator) en Andrè (uitgever Blije Binnenste),

Maaike

Bonusmateriaal

Hier vind je twee liedjes van het album 'Wat hoor ik hier?' die niet in het boek staan, voor de allerkleinsten.

Lesmateriaal

Hier kun je platen downloaden die je kunt gebruiken in je les of workshop.

CD bestellen?

De cd die bij het liedjesboek hoort kun je voor €7 inclusief verzending bij mij bestellen door een mail te sturen naar mizzemos@gmail.com

En heb je dit al gezien?

Hier vind je de video  bij het liedje "ik zie je verdriet"

Mizzemos op YouTube

Mizzemos op Spotify

De website van de uitgever, Blije Binnenste

Snel naar de homepage van Mizzemos via deze link!